By wiedzieć więcej

O tym co nam się prawnie należy...

Postepowanie wyjasniajace

Ogólne zasady, dotyczące postępowania w sprawach emerytalno-rentowych, zawarte w ustawie emerytalnej zostały rozwinięte w przepisach wykonawczych. Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają oddziały ZUS, właściwe ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. W sprawach o emerytury i renty zagraniczne właściwym jest Biuro Rent Zagranicznych ZUS lub upoważniony do tego oddział. Są to organy rentowe w rozumieniu przepisów. Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Może działać on poprzez pełnomocnika. Za pełnomocnika uważa się również członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, a także opiekuna społecznego, przedstawiciela zakładu pracy, organizacji związkowej, organu wojskowego, związku inwalidów, emerytów i rencistów, jeżeli działają za zgodą zainteresowanego. Pełnomocnictwo lub zgoda powinny być udzielone na piśmie lub do protokołu. Pełnomocnikiem może być każda osoba (również adwokat). Wnioski o emerytury i renty inwalidzkie przyjmują od pracowników gospodarki uspołecznionej zakłady pracy. Uspołecznione zakłady pracy przyjmują również wnioski o renty rodzinne po swych pracownikach, jeżeli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub w ciągu roku od jego ustania. Od pracowników nie uspołecznionych zakładów pracy i innych osób wnioski przyjmują bezpośrednio oddziały, inspektoraty i punkty informacyjne ZUS, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski o wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją, o ponowne ustalenie wysokości świadczeń lub ich zmianę, przyznanie wzrostu lub dodatku, podjęcie lub wznowienie wypłaty, przyznanie zasiłku pogrzebowego przyjmuje ten organ, który wydał decyzję lub wypłaca świadczenie.