By wiedzieć więcej

O tym co nam się prawnie należy...

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy przysługuje pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego w okresie 24 miesięcy kalendarzowych następujących od dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego (lub wypoczynkowego przypadającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim), a więc jest wypłacany za część urlopu bezpłatnego, jakim jest urlop wychowawczy. Do ukończenia urlopu, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy kalendarzowych, jest wypłacany, gdy sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie (bliźniakami) albo gdy samotnie wychowuje dziecko. Natomiast do ukończenia urlopu, nie dłużej niż 72 miesiące kalendarzowe, przysługuje przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem szczególnej troski (stwierdzonej przez publiczny zakład opieki zdrowotnej przewlekłej choroby, kalectwa lub opóźnienia w rozwoju, wymagających sprawowania osobistej opieki). Przy przyjęciu dziecka na wychowanie powyżej jednego roku okres 24 miesięcy liczy się od dnia, w którym byłby zakończony urlop macierzyński, gdyby pracownica urodziła dziecko.